Tollboden, Tollpakkhuset og havna

Tollbugata 1

3 anbefalinger

Tollboden og tollpakkhuset var blant havnas viktigste bygg, helt sentrale i forbindelse med eksport og import av varer.

Tollpakkhuset er den gamle havnas eldste bevarte bygning, oppført 1846-50.

En ny by

Bjørvika har alltid vært et sentralt sted i Christiania. Før 1624 lå middelalder-Oslo i Gamlebyen. Den gamle trebyen brant ned en rekke ganger.

Da byen igjen brant ned til grunnen i 1624, var kong Christian IV lei av gammeldagse byer som brant. Han fikk oppført en ny by på den andre siden av fjorden – i Bjørvika. Byen fikk kongens navn.

Motiv fra Bjørvika, akvatint ca. 1800-1804 ved John William Edy.

Foto: John William Edy / Oslo Museum

Christiania havn med trelast på 1700-tallet. Helt til høyre ser vi det lyse lysthuset til Paleet, ved siden av den Tollboden.

Annerledes sjøfront

Havneforholdene i Bjørvika var nok den viktigste årsaken til at den nye byen ble bygget der. I Bjørvika kunne man på skikkelig vis drive innseiling, handel, lasting og lossing.

Tidligere gikk vannlinjen mye høyere opp enn i dag, og på 1540-tallet lå sjøfronten mot Dronningens gate.

Her ble gaten bebygget med store kjøpmannsgårder i mur og bindingsverk. Skippergata og Store- og Lille Strandgate på også anlagt på denne tiden.

Foto: William Schmettlau / Oslo Museum

Bjørvika på 1800-tallet. Bygningen i høyre billedkant er en tidligere Tollbod. Dagens Tollbod står på samme sted. Der brygga ligger går i dag veien. Kunstneren heter Wilhelm Schmettau.

Tollbod nr.1 og 2

På 1600- og 1700-tallet var det storhandel med trelast i havnen. Ved utløpet av Akerselva, der de store skog- og sageierne hadde sine tomter, ble trelasten skipet ut.

Det var mye handel med utlandet og det ble nødvendig å holde koll på varer som ble ført inn og ut av byen.

Den første tollboden fra 1600-tallet lå på en liten holme ved enden av Nordre brygge, i forlengelsen av Tollbugata. I 1765 ble det bygget en ny tollbod av tømmer nord for denne.

Foto: Peter Christian Friderich Wergmann / Oslo Museum

Dette er tollbod nr. 3 eller 4. Dessverre gir ikke kildene nok opplysninger om bildet.

Og stadig nye tollboder....

Tollbod nr.3 var mer moderne, i utmurt bindingsverk, men brant likevel ned til grunnen i den store bryggebrannen i 1785. Tollbod nr.4 ble dermed oppført 1787-90.

Foto: Daniel Georg Nyblin / Oslo Museum

Personale foran tollbod nr. 4 i 1885.

Tollbod nr.5

Dagens tollbod er den femte i rekken. Den sto ferdig i 1896, etter at nr.4 ble revet. Den var da omtrent hundre år gammel og ble ansett som gammeldags og lite egnet.

Foto: B. S. Pedersen / Byantikvaren

Tollboden og havna ca. 1960.

"Dagens tollbod er den femte i rekken."

Flotte fasader

Den nye Tollboden fikk et representativt utseende, med forseggjorte fasader i rød forblendingstegl mot havnefronten.

Arkitekt var ingen ringere enn statens bygningsinspektør Adolf Schirmer.

Foto: Ruth Raabe / Oslo Museum

Tollboden var staselig, men fortsatt lå de gamle skurene og sjøbodene rundt på havna i 1931.

Tollpakkhuset

Tollpakkhuset ble oppført 1846-50 som lagerbygning for Tollvesenet, som selvsagt holdt til i Tollboden.

Det ble oppført 1846-50 og er i dag den eldste bygningen som er bevart ved den gamle havnefronten.

Den danske arkitekten Johan H. Nebelong ønsket at bygningens funksjon skulle komme til uttrykk i fasaden. Derfor ligger de store bueåpningene i 1.etasje godt synlig. Her ble varer som skulle fortolles lastet inn og ut.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Interiør fra Tollpakkhuset, med buevinduene.

Kart